Tinh Vi    •    Tinh Vi    •    Tinh Vi
 
Trang chủ    •   Tin tức    •   Diễn đàn    •   Chat
   
Giới thiệu các website khácBạn đang có tài liệu bổ ích? Hãy vào đây để chia sẻ với mọi người.
TRANG DOWNLOAD: Thành ngữ English American Style
« Trở về trang Anh văn

DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN


Tên file
Kích thước
Download
idioms.zip1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US

Khi download chương trình điều khiển xong (idioms.zip), bạn bung nó ra một vị trí bất kỳ trong máy tính. Nếu làm đúng, bạn phải thấy 1 file thi hành là Idioms.exe và 2 thư mục con là Data và Sounds. Sau đó, tiếp tục download các file âm thanh dưới đây và lưu nó vào đúng thư mục con Sounds. Mỗi file âm thanh là một bài học, bạn muốn học tới bài nào thì chỉ cần download tới file đó (không cần download tất cả một lượt, khá mất thời gian).
Đến đây, bạn đã có thể chạy file thi hành Idioms.exe để sử dụng chương trình này.
Lưu ý về việc nâng cấp: Mỗi khi có phiên bản mới hơn, bạn chỉ cần download chương trình điều khiển, và dùng lại các file âm thanh đã download lần trước. Chỉ đối với các file âm thanh nào có sự chỉnh sửa (*), thì bạn mới phải download lại file âm thanh đó.

DOWNLOAD CÁC FILE ÂM THANH TRONG THƯ MỤC CON Sounds


Tên file
Kích thước
Download
Unit001.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit002.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit003.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit004.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit005.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit006.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit007.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit008.wav (*)1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit009.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit010.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit011.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit012.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit013.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit014.wav1.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit015.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit016.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit017.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit018.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit019.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit020.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit021.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit022.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit023.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit024.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit025.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit026.wav1.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit027.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit028.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit029.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit030.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit031.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit032.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit033.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit034.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit035.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit036.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit037.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit038.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit039.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit040.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit041.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit042.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit043.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit044.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit045.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit046.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit047.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit048.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit049.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit050.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit051.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit052.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit053.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit054.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit055.wav0.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit056.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit057.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit058.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit059.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit060.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit061.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit062.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit063.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit064.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit065.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit068.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit069.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit070.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit071.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit072.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit073.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit074.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit075.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit076.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit077.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit078.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit079.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit080.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit081.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit082.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit083.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit084.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit085.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit086.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit087.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit088.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit089.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit090.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit091.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit092.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit093.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit094.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit095.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit096.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit097.wav1.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit098.wav0.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit099.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit100.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit101.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit102.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit103.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit104.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit105.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit106.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit107.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit108.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit109.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit110.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit111.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit112.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit113.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit114.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit115.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit116.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit117.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit118.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit119.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit120.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit121.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit122.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit123.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit124.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit125.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit126.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit127.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit128.wav0.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit129.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit130.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit131.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit132.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit133.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit134.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit135.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit136.wav1.6 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit137.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit138.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit139.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit140.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit141.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit142.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit143.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit144.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit145.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit146.wav1.7 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit147.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit148.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit150.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit151.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit152.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit153.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit154.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit155.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit156.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit157.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit158.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit159.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit160.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit161.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit162.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit163.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit164.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit165.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit166.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit167.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit168.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit169.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit170.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit171.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit172.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit173.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit174.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit175.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit176.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit177.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit178.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit179.wav0.9 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit180.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit181.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit182.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit183.wav0.8 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit184.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit185.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit186.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit187.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit188.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit189.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit190.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit191.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit192.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit193.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit194.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit195.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit196.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit197.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit198.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit199.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit200.wav1.4 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit201.wav1.3 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit202.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit203.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit204.wav1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit205.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit206.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit207.wav1.1 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit208.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit209.wav1.2 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Unit210.wav1.5 MBChọn download tại VN hoặc là tại US
Có thể nhắp thẳng vào tên file để download tại VN
File đánh dấu (*) là file đã được sửa lỗi kỹ thuật (kể từ ngày 6/10/2011)
Nếu bạn đã download trước ngày này, hãy download lại để có bản âm thanh mới nhất.

TỔNG KÍCH THƯỚC CỦA TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH: 293.5 MB


« Trở về trang Anh văn
TRANG DOWNLOAD: Thành ngữ English American Style
Trang chủ   |   Tin tức   |   Diễn đàn   |   Chat   |   CNTT   |   Nhân sự - PR   |   Anh văn   |   Thư viện   |   Liên lạc
©Copyright 2006-2008 All rights reserved www.tinhvi.com    •    Email: master_tv@tinhvi.com    •  Tinh Vi    •  Tinh Vi
 
 
Freeware
Tạo nhanh hàng loạt các bài toán, giúp bé luyện tập làm toán » ver 2.5
Phần mềm nhỏ gọn giúp tìm các hợp âm cho bản nhạc » ver 1.5
TỪ ĐIỂN online
Từ điển VDict gồm 7 bộ từ điển khác nhau, được xem là bộ từ điển trực tuyến tốt nhất hiện nay.
Nhập từ cần tra:

ĐỌC BÁO online
HÌNH ẢNH